ÇELİKHAN MALMÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
 
Aşağıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen Hazineye ait taşınmazların satış ihaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü"    ile hizasında belirtilen tarih ve saatlerde Çelikhan Kaymakamlığı, Malmüdürü Makamında yapılacaktır.
1-İhale ile ilgili dosyalar ve şartname mesai saatleri içerisinde Çelikhan Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde bedelsiz olarak görülebilir.
2- İhaleye iştirak edeceklerin, nüfus cüzdanı suretini, kanuni ikametgâh belgesini, teminat makbuzunu veya süresiz banka teminat mektubunu (2886 S.K. 27. Maddesi gereği süresiz ve limit içi olması gerekmektedir.) tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise ayrıca tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.
3-İstekliler ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşması kaydıyla, İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
4- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde, Hazineye ait taşınmaz malların satış tutarı 1.000,00 TL’yi geçtiği takdirde, satış bedelinin en az 1/4'ü peşin, kalanı aylık dönemler halinde en fazla 8 eşit takside ödenebilecektir. Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.
5)Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6) Türkiye genelinde ihale bilgileri http//www.milliemlak.gov.tr , http//www.adiyamandefterdarliği.gov.tr , http://www.celikhan.gov.tr  internet adreslerinde görülebilir.
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
S.No
Taşınmaz No
Mahalle/Köyü
Cinsi
Ada
Parsel
Yüzölçümü (m2)
Haz. Hissesi
İmar Durumu
Tahmini Bedel (TL)
Geç. Teminat % 30 (TL) (TL)(TL)
İhale Tarihi
İhale Saati
1
02030105304
Bistikan Mah.
Arsa
124
142
159,67
Tam
İmarlı
15.408,16
4.622,45
03.05.2017
10:30
      Adem KAYA
Çelikhan Kaymakamı