İLÇEMİZ MAL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI
 
S.No
Taşınırların Bulunduğu yer
Taşınırların Cinsi
Taşınırların Miktarı
Tahmin Edilin Bedel ( TL)
Geçici Teminat (% 30 ), (TL)
İhale Tarihi
İhale Saati
1
Kapatılan Çelikhanlı Kadınlar Derneği
Muhtelif Cins Taşınırlar
Dernekte bulunan Mevcut Taşınırlar
1.788,50
536,55
14.06.2017
10:30
 
 1. Yukarıda özellikleri yazılı olan taşınırların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesi uyarınca Açık  Teklif Usulüyle hizasında gösterilen gün ve saatte Malmüdürlüğü odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
 2. İhalelere ilişkin şartnameler mesai saatleri içinde Malmüdürlüğünde görülebilir. ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
 3. İhaleye katılacakların;
 1. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
 2. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
 3. Gerçek kişilerin  TC. Kimlik Numarasını, tüzel kişilerin ise  vergi kimlik numarasını bildirmelerini,
 4. Geçici teminatı yatırmış olmaları ( 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen  örneğine uygun olarak verilecek Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları Tedavüldeki Türk Parası ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İş Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 4734 Sayılı Kanun  Hükümlerine göre düzenlenen geçici teminat mektupları kabul edilmektedir.
 5. İşin gereğine göre Malmüdürlüğünüzce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,
 6. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticari ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği tescili tam yetkili olduklarını gösterir, noterlikçe tastık edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerin ise yukarıdaki (b), (d),( e)  bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak   kişilerin tüzel kişiliği temsil yetkisi olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
 1. Satışı yapılacak olan taşınırların ihale bedelleri peşin olarak ödenecektir.
 2. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.  ( Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdari ya da   Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.)
 3. Kapatılan Dernekte bulunan taşınır mallar, talep edilmesi halinde 13/06/ 2017 tarihinde saat  17:00’da  Malmüdürlüğünde hazır bulunan isteklilere gösterilecektir.
 4. Taşınır satış bedellerinden %18 oranında KDV alınacaktır.
 5. Komisyon ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.
 6. Bu ihalelere ilişkin bilgiler www. celikhankaymakamlığı. gov.tr ve www. Adiyamandefterdarligi.gov.tr web sayfasından görülebilir.
 
 
 
 
İLAN OLUNUR
 
 
 
      Adem KAYA
Çelikhan Kaymakamı