T.C.
ÇELİKHAN KAYMAKAMLIĞI
İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
Hizmet Standartları Tablosu
 

SIRA

NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

 •  

3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz ve Müdahalenin Önlenmesi Hakkındaki Kanun Gereğince Yapılacak İşlemler.)

-Matbu Dilekçe ,

-Kira kontratı,

-Tapu Belgesi.

-Dilekçede bulunması gereken hususlar; Başvuru sahibinin adı soyadı, şikayet edilenin adı soyadı ve adres, şikayet konusu taşınmazın yeri.

Karar 15 Gün

İnfaz 5 Gün

 •  

Tüketici Sorunları Başvurusu

Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.

Kredi kul.tahsil edilen dosya ve istihbarat ücreti iade müracaatı

1-Dilekçe,

2-Banka dekontu veya kanıtlayıcı belge (hesap eks.vs.)

Kapıdan Satış Müracaatı;

1-Sözleşme,

2-Sözleşmeden Cayma Talebi Yazısı (7 gün içinde)

3-Posta Gönderim Belgesi

4-Posta Alındı Belgesi

Ayıplı Hizmet Müracaatı;

1-Hizmete İlişkin Fatura,

2-Sözleşme,

3-Sözleşmeden Cayma Talep yazısı (30 gün içinde)

4-Posta Gönderim Belgesi,

5-Posta Alındı Belgesi,

Mala İlişkin Genel Müracaatlar;

1-Ürün Faturası,

2-Garanti Belgesi,

3-Ürün İnceleme (servis) Belgeleri

 

30-90 gün arası

 •  

Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi

Başvuru Belgeleri:

11- Matbu Dilekçe

(Dilekçe Örneği için müracaat İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü )

(İzin belgesi Örneği için müracaat İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü )

2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği

3- Vergi Levhası Fotokopisi

4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,

5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,

6- TİB onaylı filtre programı Lisans Belgesi Fotokopisi

7- Kamera Faturası yada kameranın takıldığı yerin fotoğrafı ile çalıştığına dair Emniyet Tutanağı

(İzin Belgesi verilen iş yerlerine yıl içerisinde defaten denetim gerçekleştirilir)

7 Gün

 •  

'Apostille' tasdik şerhi

İlçede bulunan Kamu kurum ve Kuruluşlarından alınan resmi belgeler ve noter tasdikli belgeler, İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde, İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel okullar, Üniversiteler, Çelikhan İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi.

(tasdik edilecek belgenin BELGEYİ GETİRECEK KİŞİNİN T.C. Kimlik Numarası yer alan kimliği, Belgeyi getiren kişi, yabancı ise pasaportu veya ikametgah tezkeresi)

15 Dakika

 •  

 

İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu

 

Başvuru Formu ve varsa diğer belgeler.

15 Gün

 •  

4341 Sayılı Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisinin Sağlanması (Muhtaçlık Kararı)

1-Başvuru Dilekçesi

(Dilekçe örneği için müracaat İlçe Yazı İşleri HYPERLINK "file:///D:/dilekçe%20örnekleri/askerailesi_dilekce.doc"Müdürlüğü )

2- Başvuru Formu

(Form için müracaat İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü )

2-Askerlik Şubesi Başkanlığından, asker olduğuna dair belge,

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

7 Gün

 •  

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereğince (Muhtaçlık Kararı)

1-Matbu Dilekçe,

2-Mal Bildirim Formu (2 Adet),

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,

5-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri)

6-Nüfus kayıt Örneği.

 

 

 

7 Gün

 

 

 

 

 •  

Lokal (içkisiz/içkili) İzin Belgesi düzenlenmesi

Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:

1-Yönetim Kurulu kararının Fotokopisi,

2-Lokal iç Yönergesi

3-Tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,

4- Mesken Sahiplerinin tamamının onayının belirtildiği Muvafakat name,

5-Yapı kullanma (iskan) izin belgesi,(Bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge)

15 Gün

 •  

Gerçek ve Tüzel kişilerin İhbar ve Şikayet Dilekçeleri

Dilekçe

15 Gün

 •  

3071 Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

1- Makama Hitaben Talebine uygun yazılmış Dilekçe,

(Dilekçede; Yazılan makamın adı, istem, adı soyadı, imza, tarih ve adresin bulunması gereklidir.)

30 Gün

 •  

Kanun Gereğince Yapılan Müracaatlar

İstem, adı soyadı, imza, tarih ve adresin bulunması gereklidir.

 

 

Kamu Görevlileri Etik ve Davranış İlkeleri

Dilekçe

15 Gün

 

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Karar

1-Şikâyet Dilekçesi

(Dilekçede bulunması gereken hususlar: Şikâyetçinin Adı, Soyadı; Adresi ve Telefon numarası. Şikayet edilen memurun Adı, Soyadı, Çalıştığı kurum bulunur, İsimsiz dilekçeler işleme konulmaz)

30+15 Gün

 

Disiplin Cezasına İtiraz İşlemleri

1-İtiraz dilekçesi (7 gün içinde bir üst makama sunulur.)

2-Disiplin Cezası Kararı

3-Disiplin Cezası Kararı Tebliğ-Tebellüğ Belgesi

30 Gün

 

Köy Sınırları İle İlgili İşlemler

1-Başvuru Dilekçesi

2-Köy İhtiyar Heyeti Kararı ve Fotokopisi

15 Gün

 

Görev Belgesi

1- Görev Belgesi Talep Dilekçesi

15 Dakika

 

Muhtar İzin Müracaatları

İmzalı Mühürlü izin talep dilekçesi

( Dilekçede muhtarlığa vekalet edecek olan Azanın ismi belirtilecektir.)

5 Dakika

 

Köy Bütçeleri

1- Köy Bütçesi (2 Nüsha)

1 Hafta

 

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Gereği Yapılan Müracaatlar

1- Bilgi Edinme başvuru Formu veya Online Başvuru (Matbu Dilekçe Kaymakamlıktan temin edilebilir)

(Gerçek-Tüzel Kişiler için; müracaat İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü )

Not: (Cevap süresi 15 iş günüdür, bilginin başka kurumu ilgilendirmesi halinde süre 30 iş günüdür)

15 Gün

 

Resmi İlan

1- İlan Yapılması Hakkında Üst Yazı

15 Dakika

 

BİMER

1-Başvuru Dilekçesi ( Alo 150 hattı aranarak veya aşağıdaki internet adresi kullanılarak müracaatta bulunulur.

Başvuru için ;

http://bimerapplication.basbakanlik.gov.tr/Forms/pgApplicationEx.aspx adresinden ulaşılabilir.)

15 Gün

 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75. Maddesi Gereğince Tahkikat

(Ecrimisil ve Tahliye)

1-İlgili Kurumun Talep Yazısı

2-Boşaltılması İstenilen Yer İçin Yapılan Tebligat

3-Kira Sözleşmesi ve Diğer Her Türlü Bilgi ve Belgeler

15 Gün

 

Yurt Dışı Bakım Belgesi

1-Yurt Dışı Bakım Belgesi Formu (Bilgisayar veya daktilo ile doldurulmuş)

2-Aile Nüfus kayıt Örneği

15 Dakika

 

Köy Muhtarının Bankadan para Çekme Müracaatı.

1-Dilekçe,

2-Bulunduğu yıl içerisinde muhtarın para çekebilmesi için alınmış köy kararı,

 

15 Dakika

 

Yıpranmış, kaybolmuş veya çalınmış mühür müracaatı.

-Muhtarlık mührünün yıprandığı, kaybolduğu veya çalındığını bildirir dilekçe,

2-Çalındı ise kolluk kuvvetlerinde hazırlanmış tutanak,

3-Mühür Beratı,

4-Resmi Mühür Yönetmeliğinde belirtilen hesaplardan birine yatırılmış mühür bedeli dekontu,

5-Mühür Örneği

1 Ay

 

Düğün, Eğlence ve Vb. izin başvuruları

Başvuru Dilekçesi-Dilekçeye damat ve gelinin kimlik fotokopileri eklenecektir. (Talep Edilen Konu İle İlgili dilekçe, kaymakamlıktan havale edilerek, Emniyet veya Jandarma'ya götürülür. )

5 Dakika

 

Dernek Kurulması

1- Kuruluş Bildirimi (Bilgisayar ortamında doldurulmuş) (En az 7 kişi)

2- Tüzük

3- Kira Kontratı (Bina katında oturuyor ise muvakkat name)

4-Tebligat Almaya Yetkili Kişilere Ait Bilgiler

5- Alındı Belgesi

 

1 Gün

 

Dernek Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

1 Ay

 

Dernek Yerleşim yeri Değişiklik Bildirimi

Dernek Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirim Formu (Ek:24)

1 Ay

 

Dernek Organlarında Değişiklik Bildirimi

Dernek Organlarında Değişiklik Bildirim Formu (Ek:25)

1 Ay

 

Adli Sicil Belgesi

Dilekçe

5 Dk

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

 

İLK MÜRACAAT YERİ :YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ : KAYMAKAMLIK

İSİM

Mahmut DAĞDELEN

Mustafa İkbal EŞKİ

UNVAN

Yazı İşleri Müdürü

Kaymakam

ADRES

Çelikhan Kaymakamlığı

Çelikhan Kaymakamlığı

TEL

0 416 451 20 65

0 416 451 20 09

FAKS

0 416 451 21 24

0 416 451 21 24

e-MAİL

mahmut.dagdelen@icisleri.gov.tr

m.ikbal.eski@icisleri.gov.tr

 

 

Abdullah DEMİRDAĞ
ÇELİKHAN KAYMAKAMI