T.C ÇELİKHAN KAYMAKAMLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU


SIRA

NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz ve Müdahalenin Önlenmesi Hakkındaki Kanun Gereğince Yapılacak İşlemler.)

-Matbu Dilekçe ,

-Kira kontratı,

-Tapu Belgesi.

-Dilekçede bulunması gereken hususlar; Başvuru sahibinin adı soyadı, şikayet edilenin adı soyadı ve adres, şikayet konusu taşınmazın yeri.

Karar 15 Gün

İnfaz 5 Gün

Tüketici Sorunları Başvurusu

Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.

Kredi kul.tahsil edilen dosya ve istihbarat ücreti iade müracaatı

1-Dilekçe,

2-Banka dekontu veya kanıtlayıcı belge (hesap eks.vs.)

Kapıdan Satış Müracaatı;

1-Sözleşme,

2-Sözleşmeden Cayma Talebi Yazısı (7 gün içinde)

3-Posta Gönderim Belgesi

4-Posta Alındı Belgesi

Ayıplı Hizmet Müracaatı;

1-Hizmete İlişkin Fatura,

2-Sözleşme,

3-Sözleşmeden Cayma Talep yazısı (30 gün içinde)

4-Posta Gönderim Belgesi,

5-Posta Alındı Belgesi,

Mala İlişkin Genel Müracaatlar;

1-Ürün Faturası,

2-Garanti Belgesi,

3-Ürün İnceleme (servis) Belgeleri

30-90 gün arası

Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi

Başvuru Belgeleri:

11- Matbu Dilekçe

(Dilekçe Örneği için müracaat Kaymakamlık İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü )

(İzin belgesi Örneği için müracaat Kaymakamlık İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü )

2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği

3- Vergi Levhası Fotokopisi

4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,

5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,

6- TİB onaylı filtre programı Lisans Belgesi Fotokopisi

7- Kamera Faturası yada kameranın takıldığı yerin fotoğrafı ile çalıştığına dair Emniyet Tutanağı

(İzin Belgesi verilen iş yerlerine yıl içerisinde defaten denetim gerçekleştirilir)

7 Gün

'Apostille' tasdik şerhi

İlçede bulunan Kamu kurum ve Kuruluşlarından alınan resmi belgeler ve noter tasdikli belgeler, İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde, İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel okullar, Üniversiteler, Gölbaşı Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi.

(tasdik edilecek belgenin BELGEYİ GETİRECEK KİŞİNİN T.C. Kimlik Numarası yer alan kimliği, Belgeyi getiren kişi, yabancı ise pasaportu veya ikametgah tezkeresi)

15 Dakika

İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu

Başvuru Formu ve varsa diğer belgeler.

15 Gün

4341 Sayılı Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisinin Sağlanması (Muhtaçlık Kararı)

1-Başvuru Dilekçesi

(Dilekçe örneği için müracaat Kaymakamlık İlçe Yazı İşleri HYPERLINK "file:///D:/dilekçe%20örnekleri/askerailesi_dilekce.doc"Müdürlüğü )

2- Başvuru Formu

(Form için müracaat Kaymakamlık İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü )

2-Askerlik Şubesi Başkanlığından, asker olduğuna dair belge,

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

7 Gün

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereğince (Muhtaçlık Kararı)

1-Matbu Dilekçe,

2-Mal Bildirim Formu (2 Adet),

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,

5-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri)

6-Nüfus kayıt Örneği.

7 Gün

Lokal (içkisiz/içkili) İzin Belgesi düzenlenmesi

Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:

1-Yönetim Kurulu kararının Fotokopisi,

2-Lokal iç Yönergesi

3-Tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,

4- Mesken Sahiplerinin tamamının onayının belirtildiği Muvafakat name,

5-Yapı kullanma (iskan) izin belgesi,(Bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge)

15 Gün

Gerçek ve Tüzel kişilerin İhbar ve Şikayet Dilekçeleri

Dilekçe

15 Gün

3071 Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

1- Makama Hitaben Talebine uygun yazılmış Dilekçe,

(Dilekçede; Yazılan makamın adı, istem, adı soyadı, imza, tarih ve adresin bulunması gereklidir.)

30 Gün

Kanun Gereğince Yapılan Müracaatlar

İstem, adı soyadı, imza, tarih ve adresin bulunması gereklidir.


Kamu Görevlileri Etik ve Davranış İlkeleri

Dilekçe

15 Gün


4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Karar

1-Şikâyet Dilekçesi

(Dilekçede bulunması gereken hususlar: Şikâyetçinin Adı, Soyadı; Adresi ve Telefon numarası. Şikayet edilen memurun Adı, Soyadı, Çalıştığı kurum bulunur, İsimsiz dilekçeler işleme konulmaz)

30+15 Gün


Disiplin Cezasına İtiraz İşlemleri

1-İtiraz dilekçesi (7 gün içinde bir üst makama sunulur.)

2-Disiplin Cezası Kararı

3-Disiplin Cezası Kararı Tebliğ-Tebellüğ Belgesi

30 Gün


Köy Sınırları İle İlgili İşlemler

1-Başvuru Dilekçesi

2-Köy İhtiyar Heyeti Kararı ve Fotokopisi

15 Gün


Görev Belgesi

1- Görev Belgesi Talep Dilekçesi

15 Dakika


Muhtar İzin Müracaatları

İmzalı Mühürlü izin talep dilekçesi

( Dilekçede muhtarlığa vekalet edecek olan Azanın ismi belirtilecektir.)

5 Dakika


Köy Bütçeleri

1- Köy Bütçesi (2 Nüsha)

1 Hafta


4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Gereği Yapılan Müracaatlar

1- Bilgi Edinme başvuru Formu veya Online Başvuru (Matbu Dilekçe Kaymakamlıktan temin edilebilir)

(Gerçek-Tüzel Kişiler için; müracaat Kaymakamlık İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü )

Not: (Cevap süresi 15 iş günüdür, bilginin başka kurumu ilgilendirmesi halinde süre 30 iş günüdür)

15 Gün


Resmi İlan

1- İlan Yapılması Hakkında Üst Yazı

15 Dakika


BİMER

1-Başvuru Dilekçesi ( Alo 150 hattı aranarak veya aşağıdaki internet adresi kullanılarak müracaatta bulunulur.

Başvuru için ;

http://bimerapplication.basbakanlik.gov.tr/Forms/pgApplicationEx.aspx adresinden ulaşılabilir.)

15 Gün


2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75. Maddesi Gereğince Tahkikat

(Ecrimisil ve Tahliye)

1-İlgili Kurumun Talep Yazısı

2-Boşaltılması İstenilen Yer İçin Yapılan Tebligat

3-Kira Sözleşmesi ve Diğer Her Türlü Bilgi ve Belgeler

15 Gün


Yurt Dışı Bakım Belgesi

1-Yurt Dışı Bakım Belgesi Formu (Bilgisayar veya daktilo ile doldurulmuş)

2-Aile Nüfus kayıt Örneği

15 Dakika


Köy Muhtarının Bankadan para Çekme Müracaatı.

1-Dilekçe,

2-Bulunduğu yıl içerisinde muhtarın para çekebilmesi için alınmış köy kararı,

15 Dakika


Yıpranmış, kaybolmuş veya çalınmış mühür müracaatı.

-Muhtarlık mührünün yıprandığı, kaybolduğu veya çalındığını bildirir dilekçe,

2-Çalındı ise kolluk kuvvetlerinde hazırlanmış tutanak,

3-Mühür Beratı,

4-Resmi Mühür Yönetmeliğinde belirtilen hesaplardan birine yatırılmış mühür bedeli dekontu,

5-Mühür Örneği

1 Ay


Düğün, Eğlence ve Vb. izin başvuruları

Başvuru Dilekçesi-Dilekçeye damat ve gelinin kimlik fotokopileri eklenecektir. (Talep Edilen Konu İle İlgili dilekçe, kaymakamlıktan havale edilerek, Emniyet veya Jandarma'ya götürülür. )

5 Dakika


Dernek Kurulması

1- Kuruluş Bildirimi (Bilgisayar ortamında doldurulmuş) (En az 7 kişi)

2- Tüzük

3- Kira Kontratı (Bina katında oturuyor ise muvakkat name)

4-Tebligat Almaya Yetkili Kişilere Ait Bilgiler

5- Alındı Belgesi

1 Gün


Dernek Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

1 Ay


Dernek Yerleşim yeri Değişiklik Bildirimi

Dernek Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirim Formu (Ek:24)

1 Ay


Dernek Organlarında Değişiklik Bildirimi

Dernek Organlarında Değişiklik Bildirim Formu (Ek:25)

1 Ay


Adli Sicil Belgesi

Dilekçe

5 Dk

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İLK MÜRACAAT YERİ :YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ : KAYMAKAMLIK

İSİM

Mahmut DAĞDELEN

Adem KAYA

UNVAN

Yazı İşleri Müdürlüğü

Kaymakam

ADRES

Çelikhan Kaymakamlığı

Çelikhan Kaymakamlığı

TEL

0 416 4512065

0 416 4512065

FAKS

0 416 4512884

0 416 4512884

e-MAİL

mahmut.dagdelen@icisleri.gov.tr

adem.kaya2@icisleri.gov.tr